Blæsere

Aksialblæserens arbejdsprincip er meget enkelt, idet den består af et blæserhjul monteret direkte på motorakslen, og et svøb retningsstyrer luftstrømmen parallel med motoren. Aksialblæseren er en meget enkel form for blæser, der udmærker sig specielt ved at kunne udvikle store luftmængder, men ved lavt tryk.

Aksialblæseren er meget følsom over for stigende modtryk og er derfor mest velegnet til eksempelvis høtørring og tørring af kartofler. Den vil ikke være egnet til korntørring, medmindre dette foregår ved max. 1 meters højde. Aksialblæseren er ligeledes anvendelig til visse frøarter med lille modtryk, eksempelvis rødsvingel, hundegræs og rajgræs, men det er en absolut forudsætning, at frøet ikke lægges i højere lag, end, at modtrykket ikke overstiger ca. 40-50 mm VS.

Aksialblæseren er som nævnt meget ustabil over for stigende modtryk, og man kan ved for stort modtryk opnå den meget uheldige bivirkning, at blæseren ”staller”, d.v.s. at blæseren pludselig ikke kan overvinde modtrykket og derfor populært sagt ”kører i sin egen luft”.

Centrifugalblæserens arbejdsprincip er vist i fig. 2. Den består af et blæserhjul (1) og et spiralformet blæserhus (2). Indsugninger sker aksialt ind i hjulet, hvorefter luften ved blæserhjulets rotation slynges mod husets ydre svøb, omdannes til tryk og passerer ud gennem luftafgangen (3). Blæserhjulet er oftest monteret direkte på motorakslen. Motoren bæres af en motorkonsol (5), som sammen med huset er monteret på en fælles bundramme (6). Indsugningen er dækket af et gitter (7).

Centrifugalblæseren er i dag den altdominerende til plantørring. Centrifugalblæseren kan monteres med forskellige typer blæserhjul og kombineres med hastighedsreguleret motor, hvorved man kan imødekomme næsten alle forekommende ønsker om luftmængde, tryk og støjniveau, ligesom der kan leveres specielle blæserhjul beregnet for støvfyldt luft.

Vingetyper for centrifugalblæsere

Fig. 3a viser et blæserhjul med radielle vinger. Denne type er mest egnet til brug i støvfyldt luft, kapaciteten er forholdsvis lille og derfor ikke særlig egnet til tørringsformål.

Fig. 3b viser et blæserhjul med mange forholdsvis små fremadbøjede vinger. Typen udmærker sig ved at have en meget rolig gang og er meget driftsikker.

Fig 4 viser en typisk blæserkurve for en centrifugalblæser med fremadbøjede vinger. Det ses, at kurven er meget svagt faldende ved stigende ydelse, hvilket betyder, at blæseren er mest egnet til opgaver, hvor luftmodstanden er nogenlunde konstant.

Denne type blæser bør have regulerings-spjæld indbygget, derved kan blæseren, ved en passsende indstilling af denne, meget hurtigt omstilles til varierende modtryk. Effektbehovet vil dog herved ændres i ugunstig retning. Typen har en forholdsvis dårlig nyttevirkning – kun ca. 45-50 %.

Fig 3C viser et blæserhjul med forholdsvis få bagudkrummede vinger. Denne type blæserhjul anvendes ved mange typer blæsere til plantørring.

Kurven i fig. 5 er typisk for en blæser med bagudkrummede vinger. Det ses, at kurven er jævnt faldende med stigende luftydelse over næsten hele ydelsesområdet.

Blæserens arbejdsområde er derfor velegnet til opgaver med såvel lavt som forholdsvis ret høj luftmodstand. Denne blæsertype bør foretrækkes, hvor man har varierende tørreopgaver ved korn og frøtørring m.v. Ved de alm. forekommende typer af blæsere med bagudkrummede vinger er største totaltryk ca. 140-180 mm VS og bedste nyttevirkning ca. 46-62 % afhængig af.

Vores firma har bragt en serie nykonstruerede Super Heat blæsere, type HL, på markedet. Disse er forsynet med en helt ny type bagudkrummede vinger (se fig. 6).

Sammenlignende prøver hos Statens Redskabsprøver godtgjorde, at vores nye HL blæsere gennemgående havde en betydeligt større ydelse ved højt tryk samt en væsentligt større nyttevirkningsgrad. Bedste virkningsgrad for HL blæserne varierede fra 63 til 76 % – en forbedring på ca. 20 % i forhold til de gamle typer blæsere med bagudkrummede vinger.

En stor virkningsgrad er en vigtig faktor ved valget af blæser – nemlig mindre fare for overbelastning af motor samt væsentligt mindre elforbrug.

Se iøvrigt prøveberegning nr. 1276 fra Statens Redskabsprøver om SUPER HEAT blæsere, type HL.

I de senere år har vi bygget en del blæsere, der drives af en dieselmotor – disse anvendes hovedsagelig i de store plantørringsanlæg. Fordelen ved disse blæsere er en meget stor luftmængde ved et forholdsvis stort modtryk, og hvor kornet lagres op i 4 – 5 meter.

Der findes et par forskellige fabrikater af disse dieselblæsere, dog har disse meget forskellige luftydelser på grund af, at nogle anvender ventilatorhjul med fremadbøjede vinger, hvilket jo som før omtalt betyder en dårlig nyttevirkning og kan ikke give det nødvendige modtryk for at trykke luften gennem kornlaget, når man lagrer over 3,5 meter i højden.

Dette har betydet, at disse blæsere ikke har kunnet tørre kornet i de vanskelige høstår, hvor der virkelig er brug for det. Husk: Det er vigtigt, at vingerne på blæsehjulet altid skal være bagudkrummede, for at du kan være sikker på at have kapacitet også i de vanskelige høstår.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)