Blæserens placering

For at opnå den bedst mulige luftfordeling i hovedkanalen er det af stor betydning, hvorledes blæseren placeres.

Placeringen af blæseren for enden af kanalen, som vist i fig. 1, er den almindeligste form for ind-blæsning i hovedkanalen – men set ud fra et luftteknisk synspunkt ikke den heldigste. Man opnår ganske vist et meget lille tryktab, men ofte ledsaget af en dårlig luftfordeling mellem sidekanalerne, idet luften, særlig ved en underdimensioneret hovedkanal, vil have en tendens til at passere forbi de første kanaler nærmest blæseren med det tilfølge, at de første kanaler får for lidt luft i forhold til de øvrige sidekanaler.

D.v.s., at man med denne placering af blæseren kan få nogen vanskelighed med at styre luftmængden ensartet ud til de enkelte sidekanaler. Denne ulempe kan dog tildels imødegås ved at holde en afstand fra blæser til første kanal på minimum 1,5 m som vist på pkt. ”A” på fig. 1.

Ifølge omfattende forsøg, vi har foretaget, er den på fig. 2 viste placering særdeles fordelagtig. Blæseren er her hævet så meget, at luften indblæses umiddelbart under loftet i hovedkanalen. Luften spredes herved jævnt i hovedkanalen, således at de enkelte sidekanaler, uanset afstanden fra blæseren, får næsten ens lufttilførsel.


En anden udmærket metode er at anbringe blæseren oven på hovedkanalen og lede luften vinkelret ned i kanalen. Herved spredes luften ligeledes med en udmærket luftfordeling til følge. Ved denne blæserplacering må man dog være opmærksom på, at man ikke umiddelbart kan vende en blæser ”på hovedet” – derved kan 16 der nemt opstå ukontrolable vibrationer på grund af uhensigtsmæssig fast-spænding af blæseren. Det skal bemærkes, at vi – som eneste danske fabrik – mod mindre pristillæg, kan levere samtlige vore blæsertyper i specialudførelse for nedadvendt udblæsning.

Den sidste evt. placeringsmulighed vi skal omtale er, at man udmærket kan montere blæseren således, at den blæser ind gennem sidevægge på hovedkanalen. Denne metode anvendes fortrinsvis, hvor man placerer blæseren uden for ydermuren. Denne placering giver ligeledes en god luftfordeling, men giver et vist tryktab, hvilket dog må anses for uvæsentlig ved anvendelse af en god blæser. Ved sideindblæsning i hovedkanal bør man iagttage følgende:

  1. Hovedkanalens indvendige bredde bør være min. 80 cm for blæsere op til 20 hk – for større blæsere 100 cm.
  2. Indblæsningen bør ikke ske direkte ud for en sidekanal – men mellem 2 sidekanaler, og samtidig skal blæseren hæves så meget, at bunden af blæseråbningen er hævet 30-40 cm over sidekanalerne.

HUSK ved UDVENDIG placering af blæser at beskytte denne mod regn og anden fugt (også kortvarig fugt), idet fabriksgarantien ikke omfatter vandskader på motor eller andre følgeskader heraf.

Ved montering af blæser bør det påses, at denne står plant på fundamentet. Ved evt. ujævnheder bør blæseren kiles op, så den står fast, før den fastspændes til fundamentet. Blæseren må aldrig spændes skævt imod fundamentet – herved kan blæseren komme i spænd og derved blive skæv i blæserhuset.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)