Tørringsdiagram

Anvendelsen af tørringsdiagrammet kan illustreres med følgende eksempel:

Udetemperatur 15 grader C og 80 % relativ fugtighed.

Træk en vandret linie fra 15 grader C til skæringspunktet med kurven svarende til 80% relativ fugtighed. Lodret under dette punkt aflæses luftens vandindhold: 10,27 g vand pr. m3 luft. Ved opvarmning af luften ændres vandindholdet IKKE (men den relative fugtighed reduceres, fordi luften ved højere temperatur kan indeholde mere vand).

Ved opvarmning af luften bevæger vi os altså lodret i diagrammet. Opvarmes luften i dette eksempel til 19,8 grader C, opnås en relativ fugtighed på 60%.

En relativ fugtighed på ca. 60% af tørreluften bør normalt tilstræbes i et plantørringsanlæg, idet de fleste kornsorter herved nedtørres til ca. 14% vandindhold uden overtørring af kornet i bunden af tørreriet.

(Praktisk tommelfingerregel: Relativ fugtighed reduceres ca. 4-5% ved 1 grad C opvarmning af tørreluften).

Under tørreprocessen stiger luftens vandindhold (der optages jo vand fra kornet), og temperaturen falder, idet der forbruges varme til fordampning af vand fra kornet.

I diagrammet bevæger vi os under tørreprocessen langs en linie parallel med den stiplede linie.

I praksis kan man normalt regne med, at afkastluftens relative fugtighed er 90% i toppen af lageret.

På diagrammet skærer vi kurven svarende til 90% fugtighed ved temperaturen 15,9 grader C og vandindholdet 12,22 g vand pr. m3 luft. Tørreluften fjerner altså 12,22 – 10,27 = 1,95 g vand pr. m3.

Bemærk iøvrigt, at temperaturfaldet (forskellen mellem temperaturen i hovedkanalen og temperaturen i toppen af lageret) er et direkte mål for, hvor meget vand, der fjernes pr. m3 luft. Der fjernes 0,5 g vand pr. m3 luft ved et temperaturfald på ca. 1 grad C.

Dersom blæseren yder 30.000 m3 pr. time, fjernes der i det valgte eksempel:

1,95 x 30.000 = 58.500 g vand = 58,5 kg vand pr. time. Dersom kornets vandindhold ved indlægning er 22%, og kornet ønskes nedtørret til 14%, skal der pr. ton korn fjernes: 1000 x (22-14):(100-14) = 93 kg vand pr. ton korn.

Tillades en tørretid på: 10 døgn = 240 timer, fjernes ialt 240 x 58,5 = 14.040 kg vand.

Der kan således tørres 14.040:93= 151 ton korn ad gangen.

Vær iøvrigt opmærksom på, at ovenstående teoretiske beregninger forudsætter et ideelt planlager uden lækager i hovedkanalen, helt ensartet vandprocent ved indlægning, perfekt udjævning af toplaget o.s.v.

I praksis bør man for et veldimensioneret planlager regne med en tørrehastighed på ca. 70-80% af den teoretisk beregnede.

 

Ligevægtstabel mellem relativ luftfugtighed og vandindhold i korn og frøafgrøder

 

 

 

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)